Workshop "ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย" สำหรับผู้ยื่นขอทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2567

19 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักวิจัยในกิจกรรม Workshop "ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย" สำหรับผู้ยื่นขอทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2567 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยได้ปรับปรุง ข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 41 โครงการวิจัย และ 3 ชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING