เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร ลวะศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาที่เปิดรับประกอบด้วย สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการตลาด สาขาพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/index