คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารสุขศึกษา

2 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารสุขศึกษา ซึ่งปัจจุบันวารสารสุขศึกษาอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/muhed