ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยใช้บรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567

ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/about/submissions พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันเวาที่กำหนด