ระเบียบ.ข้อบังคับ.ประกาศ.คำสั่ง

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

ระเบียบ

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการตรวจผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549​

           ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2554

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ.2557

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

 

ข้อบังคับ

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพวารสารและบทความวิชาการ พ.ศ. 2557

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยค่าตอบแทนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ. 2557

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2599

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากกเงินให้บริการทำวิจัย พ.ศ. 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามยุทธ์ศาสตร์ของชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 2561-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2565

คำสั่ง

          คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย

อื่นๆ

          จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

         คู่มือการการใช้ระบบ NRIIS ส่งข้อเสนอโครงการ สำหรับนักวิจัย 

         ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

         ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี