แบบฟอร์มต่างๆ

16 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร
เอกสารดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.ชต.)
เอกสาร
Download
สวพ.คร.1 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.คร.2 คำร้องขอคืนทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.บง.1 ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.บง.2 ใบรับรองหลักฐานค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.รง.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.รง.2 ใบส่งร่างรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 29 สิงหาคม 2565] >> Download
สวพ.รง.3 รายงานผลการปรับปรุงงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ [Updated: 13 ธันวาคม 2564] >> Download
สวพ.รง.4 ใบส่งรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ [Updated: 29 สิงหาคม 2565] >> Download
------------ ใบสำคัญรับเงิน [Updated: 28 ธันวาคม 2564] >> Download
------------ แบบสรุปปิดโครงการวิจัย [Updated: 3 สิงหาคม 2565] >> Download