​ชายแดนใต้โพล by YRU แถลงผลโพลภัยออนไลน์ในยุค Covid- 19

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

วันนี้ (16 ธ.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แถลงผลชายแดนใต้โพล by YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ภัยออนไลน์ในยุค Covid- 19 โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2564 จากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,598 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ พร้อมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นภัยออนไลน์ในยุค Covid- 19 โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายมีธรรม ณ ระนอง ที่ปรึกษาและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และนางสาวจารุณี แซ่โง้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อประชาชนเรื่องภัยออนไลน์ในยุค Covid - 19 พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความวิตกกังวลปานกลางต่อปัญหาความปลอดภัยออนไลน์ในชีวิตและทรัพย์สิน ในยุค COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 34.11 ประเด็นภัยออนไลน์ที่น่าเป็นห่วงในยุค COVID-19 พบว่า ภัยออนไลน์ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นกังวล คือ ข่าวปลอม เฟคนิวส์ในสื่อต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 23.47 ประเด็นความไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น ต่อภัยออนไลน์ในยุค COVID-19 พบว่า ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.56 และปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาภัยออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาภัยออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น คือ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 28.66