ชายแดนใต้โพล BY YRU เผยผลประเด็น เรื่อง เลือกตั้งเทศบาลอย่างปลอดภัย ไร้ COVID- 19

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

ชายแดนใต้โพล by YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง เลือกตั้งเทศบาลอย่างปลอดภัย ไร้ COVID- 19 โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2564 เก็บข้อมูลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,248 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -19 มาตรการที่จำเป็นและควรปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ให้ปลอดภัย ไร้  Covid-19 การป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัดในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ให้ปลอดภัย ไร้  Covid-19 ผลการศึกษา พบว่า ความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -19 พบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มากกว่าร้อยละ 60 ค่อนข้างกังวลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid -19 มาตรการที่จำเป็นและควรปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ให้ปลอดภัย ไร้  Covid-19 พบว่า ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้อยากให้มีการจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.64 การป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัดในการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) ให้ปลอดภัย ไร้  Covid-19 พบว่า ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการป้องกันตนเองโดยการหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล คิดเป็นร้อยละ 22.61