ชายแดนใต้โพล by YRU ชี้ประชาชน 3 จชต. กังวลมากต่อการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 52.71

21 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

วันนี้ (19 ก.ค.64) เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมบันทึกเทปแถลงผลสำรวจวันที่ 15 ก.ค. 64 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ ประเด็น เรื่อง คลัสเตอร์ใหม่ : COVID- 19 ระลอกใหม่ จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางชายแดนใต้โพล by YRU ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อ คลัสเตอร์ใหม่ : COVID- 19 ระลอกใหม่ และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID- 19 ระลอกใหม่ เก็บข้อมูลจาก 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 จำนวน 1366 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนมีความกังวลมากต่อการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ร้อยละ 52.71 ค่อนข้างกังวลร้อยละ 39.97 ไม่ค่อยกังวลร้อยละ 5.78 และไม่กังวลเลยร้อยละ 1.54 สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดความกังวล คือ การระบาดของ COVID-19 ที่มากขึ้นจนยากต่อการควบคุม ร้อยละ 32.71 รองลงมา คือ การว่างงาน ตกงาน ร้อยละ 25.62 การเรียนของบุตรหลาน ร้อยละ 17.90 ธุรกิจค้าขายหยุดชะงัก ร้อยละ 14.92 และกิจกรรมการรวมกลุ่ม ร้อยละ 8.85 ในส่วนของสถานที่ที่ก่อให้เกิดคลัสตอร์ใหม่หลักๆ คือ ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้อยละ 25.59 รองลงมา คือ ตลาดนัด/ตลาดสด ร้อยละ 18.00  ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ร้อยละ 14.78 วัด/ศาลเจ้า/ศาสนสถาน/มัสยิด ร้อยละ 14.60 สถานบันเทิง/ผับ/คาราโอเกะ ร้อยละ 13.46 บ้าน/หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 7.19 และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ร้อยละ 6.38