ชายแดนใต้โพล By YRU เผยผลโพล "ชี้สัญญาณเน็ต-สภาพแวดล้อมคือ ปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์ ระบุชัดโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับระบบออนไลน์"

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

วันนี้ ( 11 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม หลู หุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แถลงผลโพล "ชายแดนใต้โพล by YRU ชายแดนใต้โพล by YRU ร่วมกับราชภัฏโพลล์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เผยการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-16 หัวข้อ "การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" โดยเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี จำนวน 2,012 คน ระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2564 พบว่า สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบในห้องเรียน 61.53% ทั้งนี้ อุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือ 29.77% รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก 15.66% ส่วนปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือ ความเร็วของสัญญาณ 22.71% รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย 13.52%

นอกจากนี้โปรแกรมที่ผู้เรียนใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ พบว่า ผู้เรียนใช้โปรแกรม Google Classroom เป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 23.96 และ Zoom ร้อยละ 23.56 ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ พบว่า ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 20 ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากมือถือในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.53 และความต้องการของการจัดการเรียนของผู้เรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมหรือป้องกันได้พบว่า อันดับหนึ่ง ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 50 อยากให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 60.49