แถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็น (Poll) ชายแดนใต้โพล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และราชภัฏโพลล์ โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

9 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ชายแดนใต้โพล by YRU ราชภัฏยะลา ร่วมกับ มรภ.สงขลา และราชภัฏโพลล์ 38 แห่ง เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 59.03 “เชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย”
วันนี้ (9 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ชายแดนใต้โพล by YRU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และราชภัฏโพลล์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย” ภายใต้โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 เก็บข้อมูลจาก 4 จังหวัดเขตติดต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย จำนวน 1,074 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 6 ประเด็น