รอมฎอน: เดือนแห่งความสิริมงคล

24 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

 

ชายแดนใต้โพล by YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รอมฎอน: เดือนแห่งความสิริมงคล” โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 จากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 1,099 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อเรื่อง “รอมฎอน: เดือนแห่งความสิริมงคล” พบว่า 5 กิจกรรมที่ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ตั้งใจจะปฏิบัติในช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้ คือ ละหมาดยามค่ำคืน (ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์) ร้อยละ 48.77 รองลงมา คือ บริจาคทานให้คนยากไร้ ร้อยละ 20.75 อ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน ร้อยละ 17.11 ละศิลอดร่วมกับครอบครัว ร้อยละ 10.37 และปฏิบัติภารกิจในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือน (เอี๊ยะติก๊าฟ) ร้อยละ 3.00

สำหรับ 4 อันดับทีประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้ พบว่า การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  ร้อยละ 49.77 รองลงมา คือ แจกจ่ายอาหารให้แก่คนยากไร้ ร้อยละ 35.03 สนับสนุนให้มีการเลิกเรียนและการเลิกงานเร็วขึ้น ร้อยละ 10.19 และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร้อยละ 5.01

สิ่งที่ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้ คือ ความสงบสุขในพื้นที่ ร้อยละ 53.68 รองลงมา คือ ความรัก ความสามัคคี ร้อยละ 22.66 ความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร้อยละ 12.83 และปลอดยาเสพติดและสิ่งอบายมุข ร้อยละ 10.83

เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 40.03 รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 34.67 และจังหวัดยะลา ร้อยละ 25.30 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.42 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 35.21 และเพศทางเลือก ร้อยละ 0.37 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 34.48 รองลงมา คือ มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 31.76 มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 15.38 มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 10.92 มีอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 6.37 และมีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.09 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 64.33  รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.21 ระดับปริญญาโท  ร้อยละ 2.28 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.18 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 20.75  รองลงมา คือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 19.11 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 14.56 เป็นข้าราชการและพนังงานของรัฐ ร้อยละ 14.01 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 11.10 ประกอบอาชีพพนักงาน หรือลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 5.73 พนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.73 ประกอบอาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 3.91 และว่างงานร้อยละ 6.10

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

1.1 เพศ

หญิง

708

64.42

ชาย

387

35.22

เพศทางเลือก

4

0.37

รวม

1,099

100.00

1.2 อายุ

ต่ำกว่า 20 ปี

120

10.92

20 – 30 ปี 

379

34.48

31 – 40 ปี

169

15.38

41 – 50 ปี

349

31.76

51 – 60 ปี

70

6.37

61 ปีขึ้นไป

12

1.09

 รวม

1,099

100.00

1.3 ภูมิลำเนา/พื้นที่อำเภอ

ยะลา

278

25.30

ปัตตานี

381

34.67

นราธิวาส

440

40.03

 รวม

1,099

100.00

1.4 ระดับการศีกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

707

64.33

ปริญญาตรี

365

33.21

ปริญญาโท

25

2.28

ปริญญาเอก

2

0.18

รวม

1,099

100.00

1.5 อาชีพ

นักเรียน/ นักศึกษา

228

20.75

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน

63

5.73

เกษตรกร

122

11.10

ธุรกิจส่วนตัว

160

14.56

พนักงาน/ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

52

4.73

ข้าราชการ/ พนังงานของรัฐ

154

14.01

รับจ้างทั่วไป

210

19.11

ว่างงาน

67

6.10

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

43

3.91

 รวม

1,099

100.00

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 กิจกรรมที่ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งใจจะปฏิบัติในช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

บริจาคทานให้คนยากไร้

228

20.75

ละหมาดยามค่ำคืน (ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์)

536

48.77

อ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน

188

17.11

ละศิลอดร่วมกับครอบครัว

114

10.37

ปฏิบัติภารกิจในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือน (เอี๊ยะติก๊าฟ)

33

3.00

รวม

1,099

100.00

 

2.2 สิ่งที่ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

547

49.77

แจกจ่ายอาหารให้แก่คนยากไร้

385

35.03

สนับสนุนให้มีการเลิกเรียนและการเลิกงานเร็วขึ้น

112

10.19

สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

55

5.01

รวม

1,099

100.00

2.3 สิ่งที่ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเทศกาลรอมฎอนปีนี้

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

ความสงบสุขในพื้นที่

590

53.68

ความรัก ความสามัคคี

249

22.66

ปลอดยาเสพติดและสิ่งอบายมุข

119

10.83

ความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

141

12.83

รวม

1,099

100.00

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด