ของขวัญปีใหม่ 2563 ที่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้อยากได้จากรัฐบาล

27 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

ชายแดนใต้โพล by YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2563 ที่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้อยากได้จากรัฐบาล" โดยได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 จากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,009 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2563 ที่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้อยากได้จากรัฐบาล” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ดูแลสามจังหวัดให้มีความสงบสุข ร้อยละ 32.21 รองลงมาคือ การประกันราคาพืชผลที่ตกต่ำ ร้อยละ 22.99 การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละ 16.65 การเพิ่มสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน ร้อยละ 14.37 การมีมาตรการเพื่อให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศลดลง ร้อยละ 11.89 และการมีมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ร้อยละ 1.89

สำหรับโครงการที่ประชาชนสามจังหวัดอยากให้รัฐบาลสานต่อ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีมาตรการดูแลเด็กกำพร้า ร้อยละ 39.84 รองลงมาคือ การแก้ปัญหาราคายาง ร้อยละ 32.21 การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 10.90 การพัฒนาสินค้าโอท็อป และส่งออก ร้อยละ 10.41 และการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 6.64

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.64 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส รองลงมาร้อยละ 31.22 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปัตตานี และร้อยละ 29.14 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.80 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 33.20 เป็นผู้ชาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.44 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี รองลงมาร้อยละ 20.22 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 17.54 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 17.04 มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 12.39 มีอาย ระหว่าง 51 – 60 ปี และร้อยละ 3.37 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 91.87 ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 8.03 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.10 นับถือศาสนาคริสต์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.58 เป็นนักเรียน และนักศึกษา รองลงมาร้อยละ 17.17 เป็นข้าราชการ หรือพนังงานของรัฐ ร้อยละ 14.17 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 12.29 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10.60 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 4.06 ประกอบอาชีพพนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.68 ประกอบอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 1.88 ประกอบอาชีพพนักงาน หรือลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 0.40 ประกอบอาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษา และร้อยละ 6.24 ว่างงาน

ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

1.1 เพศ

 หญิง

674

66.80

 ชาย

335

33.20

รวม

1,009

100.00

1.2 อายุ

 ต่ำกว่า 20 ปี

172

17.04

 20 – 30 ปี 

297

29.44

 31 – 40 ปี

177

17.54

 41 – 50 ปี

204

20.22

 51 – 60 ปี

125

12.39

61 ปีขึ้นไป

34

3.37

 รวม

1,009

100.00

1.3 ศาสนา

 อิสลาม

927

91.87

 พุทธ

81

8.03

 คริสต์

1

0.10

 อื่นๆ

0

0.00

 รวม

1,009

100.00

1.4 ภูมิลำเนา/พื้นที่อำเภอ

 นราธิวาส

400

39.64

 ปัตตานี

315

31.22

 ยะลา

294

29.14

 รวม

1,009

100.00

1.5 อาชีพ

 นักเรียน/ นักศึกษา

308

30.53

 ข้าราชการ/ พนังงานของรัฐ

173

17.15

 เกษตรกร

143

14.17

 รับจ้างทั่วไป

124

12.29

 ธุรกิจส่วนตัว

107

10.60

 ว่างงาน

63

6.24

 พนักงาน/ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

41

4.06

แม่บ้าน

27

2.68

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน

19

1.88

 ครู/บุคลากรทางการศึกษา

4

0.40

 รวม

1,009

100.00

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนสามจังหวัดอยากได้จากรัฐบาล

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

การดูแลสามจังหวัดให้มีความสงบสุข

325

32.21

การประกันราคาพืชผลที่ตกต่ำ

232

22.99

การแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

168

16.65

การเพิ่มสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน

145

14.37

การมีมาตรการเพื่อให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศลดลง

120

11.89

การมีมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

19

1.88

รวม

1009

100.00

 

2.2 โครงการที่ประชาชนสามจังหวัดอยากให้รัฐบาลสานต่อ

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

การมีมาตรการดูแลเด็กกำพร้า

402

39.84

การแก้ปัญหาราคายาง

325

32.21

การปราบปรามผู้มีอิทธิพล

110

10.90

การพัฒนาสินค้าโอท็อป​ และส่งออก

105

10.41

การส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

67

6.64

 รวม

1009

100.00