โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือก?

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

คำอธิบาย: E:\Suara Poll\419\Image\yala copy.pngคำอธิบาย: 1512637_561895120566289_2049697238_nคำอธิบาย: C:\Users\Anan Doloh\Desktop\รูป POLL\โลโก้ (1).jpg

         

          ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสำรวจความคิดเห็น เรื่อง โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือก? ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2560 จากประชาชนนอกเขตเทศบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทั้ง 30 อำเภอ จำนวน 1,200 ตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 39.2 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ 35.6 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 22.8 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 20.4 อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.2 และอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 10 ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในมัธยมหรือต่ำกว่า ร้อยละ 71.4 รองลงมาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อยละ 5  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 2.8 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.6 ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประเภทประชาชนทั่วไปร้อยละ 65.5 ลำดับรองลงมาคือกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 19.2 ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 4.7 และกลุ่มอื่นๆ ร้อยละ 10.6

          ผลจากการสำรวจ เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งในพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้งานนานแค่ไหน?  พบว่า โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในพื้นที่มีระยะเวลาการใช้งานนาน 1 ปี – 2 ปี ร้อยละ 37.5 มีระยะเวลานานน้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 30.8 มีระยะเวลานาน 6 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 26.3 และมีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 2 ปี ร้อยละ 5.6

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่เห็นจากการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองเห็นประโยชน์ ร้อยละ 85.5 เพราะ โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทน ช่วยประหยัดพลังงานได้ ร้อยละ 43.2 ไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณกว้าง สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นฯ ร้อยละ 37.3 ใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องมีการควบคุมดูแล ร้อยละ 10.6 สามารถสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เนื่องจากไม่มีสายไฟฟ้าเชื่อมเป็นจำนวนมาก ร้อยละ7.4 และประเด็นอื่นๆ เช่น มีความสะดวกเมื่อไฟฟ้าดับและลดการช็อตไฟ ร้อยละ 1.5 ส่วนที่มองไม่เห็นประโยชน์จากการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ คิดเป็นร้อยละ 14.5 เพราะสาเหตุ แบตเตอร์รี่เสื่อมเร็ว มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นแต่ค่าใช้จ่ายสูง ร้อยละ 40.8 การใช้ไฟฟ้ามีมีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้โซลาร์เซลล์ ร้อยละ 32.8 ระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างสั้น ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องใช้จำนวนมาก ร้อยละ 19.5 และประเด็นอื่นๆ เช่น สิ้นเปลืองงบประมาณ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ ร้อยละ 6.9

          ประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อสอบถามเกี่ยวกับรัฐบาลควรลงทุนงบประมาณและต่อยอดโครงการ เพื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ต่อหรือไม่ พบว่า สมควรต่อยอดโครงการ ร้อยละ 84.25 เพราะ ไฟฟ้าในพื้นที่สว่างไม่เพียงพอ สามารถให้แสงสว่างในพื้นที่กว้างและรู้สึกปลอดภัย ช่วยประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สะดวกเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ แต่ควรมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น ส่วนที่มองว่าไม่สมควร ร้อยละ       15.75 เพราะ ใช้งบประมาณสูง แต่คุณภาพการใช้งานต่ำ แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว ใช้งานได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีลักษณะติดๆดับๆ การใช้งานไม่ได้ประสิทธิภาพตามความคาดหวังของประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน(คน)

ร้อยละ

1. เพศ

 

      หญิง

730

60.8

      ชาย

470

39.2

รวม

1,200

100.0

2. อายุ

 

          ต่ำกว่า 20 ปี

120

10

          20–30 ปี

427

35.6

          31–40 ปี

245

20.4

          41-50 ปี

273

22.8

          51 ปี ขึ้นไป

135

11.2

รวม

1,200

100.0

4. การศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)

 

 

         มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า

857

71.4

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

33

2.8

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

60

5

         ปริญญาตรี       

243

20.3

         สูงกว่าปริญญาตรี

7

0.6

รวม

1,200

100.0

5. กลุ่ม        

 

 

         ประชาชนทั่วไป

786

65.5

         นักเรียน/นักศึกษา

230

19.2

         ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

56

4.7

         อื่นๆ

128

10.6

รวม

1,200

100.0

 

ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พลังงานทางเลือก

1. โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งในพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้งานนานแค่ไหน?

จำนวน (คน)

ร้อยละ

    1 ปี – 2 ปี

450

37.5

    น้อยกว่า  6  เดือน

368

30.7

    6 เดือน – 1 ปี

315

26.3

    มากกว่า 2 ปี

67

5.6

 

2. ประโยชน์ที่เห็นจากการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์

จำนวน (คน)

ร้อยละ

เห็นประโยชน์  เพราะ

1,026

85.5

     โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทน ช่วยประหยัดพลังงานได้

443

43.2

     ไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณกว้าง สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นฯ

383

37.3

     ใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องมีการควบคุมดูแล

109

10.6

     สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เนื่องจากไม่มีสายไฟฟ้าเชื่อมเป็นจำนวนมาก

76

7.4

    อื่นๆ เช่น มีความสะดวกเมื่อไฟฟ้าดับและลดการช็อตไฟ

15

1.5

เห็นประโยชน์  เพราะ

174

14.5

    แบตเตอร์รี่เสื่อมเร็ว มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นแต่ค่าใช้จ่ายสูง

71

40.8

    การใช้ไฟฟ้ามีมีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้โซลาร์เซลล์

57

32.8

    ระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างสั้น ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องใช้จำนวนมาก

34

19.5

    อื่นๆ เช่น สิ้นเปลืองงบประมาณ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ

12

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รัฐบาลควรลงทุนงบประมาณและต่อยอดโครงการ เพื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ต่อหรือไม่

จำนวน (คน)

ร้อยละ

สมควร  เพราะ

1,011

84.3

     ไฟฟ้าในพื้นที่สว่างไม่เพียงพอ สามารถให้แสงสว่างในพื้นที่กว้างและรู้สึกปลอดภัย

 

 

    ช่วยประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

 

 

   สะดวกเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ แต่ควรมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น

 

 

ไม่สมควร  เพราะ

189

15.8

ใช้งบประมาณสูง แต่คุณภาพการใช้งานต่ำ

 

 

แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว ใช้งานได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีลักษณะติดๆดับๆ

 

 

การใช้งานไม่ได้ประสิทธิภาพตามความคาดหวังของประชาชน