ชายแดนใต้โพล by YRU เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล

ชายแดนใต้โพล by YRU เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ประชาชน 3 จชต. มีความวิตกกังวลปานกลางต่อการระบาดของ โควิดสายพันธุ์ โอไมครอน คิดเป็นร้อยละ 36.32 ปัจจัยที่ส่งต่อความวิตกกังวล คือ คนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้จากโควิดสายพันธุ์โอไมครอน คิดเป็นร้อยละ 34.93

 

วันนี้ (1 เม.ย. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แถลงผลชายแดนใต้โพล by YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โควิด-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำการเก็บข้อมูล ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 25 -27 มีนาคม 2565 เก็บข้อมูลจากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,707 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา