ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ งานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2567

5 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 4 มกราคม 2567 
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ งานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2567  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้ โดยมีการเสนอวาระพิจารณา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3 เรื่อง ได้แก่ (1)(ร่าง) ประกาศ เรื่องลิขสิทธิ์และการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ (2)(ร่าง) ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากรภายนอก พ.ศ. 2567 และ (3)(ร่าง) ประกาศ เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 ซึ่งมติที่ประชุมให้มีการปรับเนื้อหาบางส่วน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป