การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่า ครั้งที่ 1/2567 ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุม ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีการเสนอวาระพิจารณาแก่ คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณามูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงานได้แก่ ผลงานอนุสิทธิบัตรเรื่องสูตรแผ่นไม้อัดเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยางพารา และสิทธิบัตรการออกแบบลวดลายผ้า โดยพิจารณาทั้งคุณค่าในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง พิจารณาถึงนโยบาย ส่งเสริมให้มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์