การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 8/2566

25 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ และจัดทำปฏิทินดำเนินงานจัดสรรทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รวมทั้งวางกรอบการวิจัยสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (FUNDAMENTAL FUND : FF) กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และให้ความคิดเห็นแนวทางพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2024 เพื่อดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด