สวพ. จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2566

28 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (28 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

มีวาระสำคัญนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การกำหนดจัดงาน “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นอกจากนี้ อธิการบดียังได้มอบนโยบายการบริหารงานและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศผลักดันสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวิจัย บริการวิชาการที่ทันสมัย เชื่อมโยงการพัฒนาคลังปัญญาพหุวัฒนธรรม สู่การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคชายแดนใต้ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ทันสมัยแบบครบวงจร และยังได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในการทำงานอย่างมีความสุข โดยยึดหลักค่านิยมร่วมขององค์กร(Shared Value) (ม) องค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ (ร) องค์กรที่ยึดวิถีและวัฒนธรรม รู้รักสามัคคี และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ (ย) องค์กรที่ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม และยกย่องคนดี