สวพ.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566

26 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 25 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประชุม ทั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา นายซูไบดี  โตะโมะ และทบทวนการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา