สวพ.ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

18 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานรวมถึงตัวแทนบุคลากรสังกัดหน่วยงานระดับงานสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ บริเวณชั้น 2  ชั้น 3  และชั้น 4 ของอาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566  โดยร่วมกันออกแบบผังหน่วยงานพร้อมทั้งเสนอความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารต่อไป