สวพ.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2566

28 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกำลังใจและคำแนะนำแก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประชุม ทั้งนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์  กรรไพเราะ 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ศรีปลั่ง 3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  สุขวิน และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 1)นางสาวอำพร  ท่าดะ 2)นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี พร้อมมอบรางวัลขวัญใจผู้บริหาร สวพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา