สวพ. ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

24 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (SAR) ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประเมินในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
     ๓. อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง  ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
     ๔. นายมะรอเซะ  ลาเม็ง ตำแหน่ง เลขานุการ