สวพ.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2566

22 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ และการดำเนินงานYRU Research Day ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายและกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประชุม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา