คณะนักวิจัย มรย. ลงพื้นทีสำรวจแปลงพื้นที่ต.บันนังสตา และต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 - 28 พ.ค. 66  ที่ผ่านมา  คณะนักวิจัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจแปลงในพื้นที่ต.บันนังสตาและต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อคัดเลือกพื้นที่จัดทำเสบียงเมืองโมเดล โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่