ผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจะทำการคัดสรรบุคลากรซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีความทุ่มเทแรงใจและสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และประเทศชาติทั้งยังเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ เพื่อเป็นการเสริมแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และบุคลากรที่ได้รับรางวัลนี้จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไป

                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นควรมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังรายนามต่อไปนี้

                   1. นักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                             ผู้ได้รับโล่รางวัล :  อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ

                   2. นักวิจัยดีเด่นด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                              ผู้ได้รับโล่รางวัล :  รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ

                              ผู้ได้รับเกียรติบัตร :  อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์

                   3. นักวิจัยดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                               ผู้ได้รับโล่รางวัล :  อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา

                   4. นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์

                              ผู้ได้รับโล่รางวัล :  อาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด