สวพ.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประชุม ณ ห้องประชุม "หยาง ฉื่อ" ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา