สวพ. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

24 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8/2565 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป ประกอบด้วย พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ และพันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมติงเซียน ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา