ประชุมคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์วิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

27 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

(วันที่ 27 ตุลาคม 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์วิจัย (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปีของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานในการประชุมฯ และมีคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์วิจัยซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ  อุทยารัตน์  คุณซูเรียนา  ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน คุณทวีวรรณ  ทองนวล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ทีมผู้บริหารจากสถาบันวิจัยฯ และผู้แทนจากส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา