ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565

26 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป ประกอบด้วย พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ และพันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมติงเซียน ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา