พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ร่วมลงนามตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และ นางสาวมณฑิรา จุทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการวิจัย 3) พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ และ 4) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับการศึกษา คุณภาพการวิจัย พัฒนาบุคลากรและชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ร่วมลงนามตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และ นางสาวมณฑิรา จุทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการวิจัย 3) พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ และ 4) บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน