รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

20 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) การดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2