ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

        วันที่ (23-02-2565) ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2565 คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งการใช้งานระบบระบบสารสนเทศงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะกรรมการทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์