ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565)

20 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (20 พ.ย. 64) เวลา เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) เพื่อร่วมตรวจสอบแบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) โดยสถาบันวิจัยฯ รับผิดชอบหลักการประเมินด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย และรับผิดชอบร่วมด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ