ประชุมเตรียมงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันวิจัยฯ

9 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันนี้ (9 พ.ย. 64) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเตรียมงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันวิจัยฯ (SRDI KM & Innovation) โดยมีตัวแทนกรรมการจากทุกส่วนงานของสถาบันวิจัยฯ และมีวาระพิจารณาหารือร่วมกัน ดังนี้

  • ร่างคำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ชายแดนภาคใต้
  • ร่างปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ชายแดนภาคใต้
  • ร่างเกณฑ์กลางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมและงานแก้ปัญหา