ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564

1 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

          วันนี้ (1/11/64) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีรองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหัวข้อการประชุมดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการแต่ละฝ่ายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
2. การบริหารงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒ นาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      - ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
     - ปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 –พ.ศ. 2568)
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565
5.3 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใตh
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด