กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

30 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) MASTER RESEARCH 2021

                                                                                 ตารางกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

                                                                                    โครงการ MASTER RESEARCH

 

ที่

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ลิงก์ดาวน์โหลดวีดิโอ

ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

1

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมฟังชี้แจงโครงการ

8 ก.พ. 64

         

 

2

ชี้แจงโครงการ

17 ก.พ. 64

https://youtu.be/eD71gjQWURI

https://bit.ly/3t3XJoV

3

เปิดรับ concept proposal

18 ก.พ. 64 ถึง

5 มี.ค 64

 

 

4

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ

12 มี.ค. 2564

https://bit.ly/2RcU1fx

 

5

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ”

3 - 7 เม.ย.64

 

 

 

5.1 การทำวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย ววน. (วิทยากร: รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/สกสว.)

 

https://youtu.be/UtSB4rmg6KA

https://bit.ly/3e8uHAw

 

5.2 แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (วิทยากร: ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่/บพท.)

 

https://youtu.be/HZuXYxEzJ6Y

https://bit.ly/2PCkUJk

6

พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย”

 

 

 

 

6.1 ความสำคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (วิทยากร: รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

9 - 13 เม.ย.64

https://youtu.be/kOLCAALvAK4

https://bit.ly/2QOVSqZ

 

6.2 กรอบเเนวคิดการประเมิน (ทฤษฎี เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย)  (วิทยากร: ผศ.ดร.กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

https://youtu.be/cVK4itfcrN8

https://bit.ly/3nO2imB

 

6.3 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งเเวดล้อมจากงานวิจัย (วิทยากร: ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

14-18 เม.ย.64

https://youtu.be/sltVvM2e7Nw

https://bit.ly/3xEkpj9

 

6.4 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) กับการบริหารจัดการงานวิจัย (วิทยากร: ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ)

https://youtu.be/ijVcA9kTACU

https://bit.ly/2S9TyLy

7

เทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย (วิทยากร: คุณสุนันทา สมพงษ์)

27 เม.ย. 64

https://youtu.be/a7R0asodnJM

https://bit.ly/3e9Mabu

8

การพัฒนา concept proposal ด้วย Logical framework (วิทยากร: ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

5 พ.ค. 64

https://youtu.be/arBhtuad268

https://bit.ly/33t7VwS

9

นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

มี.ค-พ.ค. 64

 

 

10

นักวิจัยนำเสนอ Logical framework ข้อเสนอโครงการวิจัย (วิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1-15 มิ.ย. 64

 

 

11

นักวิจัยปรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนำส่ง

16-20 มิ.ย. 64

 

 

12

ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

21-30 มิ.ย. 64

 

 

หมายเหตุ: ช่วงเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม