SRDI KM Forum ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) การดำเนินงาน

ที่มาของกิจกรรม

        ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การการแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นต้น” รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นั้น

          เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดการเปิดรับการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานและลักษณะผลงาน

          1. เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

          2. ผลงานต้องเกิดจากการสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยฯ และเป็นผลงานในนามของสถาบันวิจัยฯ

          3. สามารถส่งผลงานประเภทรายบุคคลหรือทีมได้

          4. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ทุกคนจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ผลงาน

          6. กรณีการส่งผลงานประเภททีม จะต้องมีสัดส่วนการทำผลงานอย่างน้อยร้อยละ 50 จึงจะถือว่าบุคคลนั้นมีการส่งผลงานแล้ว
 

ประเด็นการจัดการความรู้ 

  • ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์อื่น ๆ การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน  (Work Integrated Education: WIL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Integrated Learning: SIL) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  หรือเทคนิค/กลยุทธ์/รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น

  •  ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการด้านการวิจัย

ไม่ใช่ผลจากงานวิจัยแต่เป็นกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้ได้ทุนทั้งภายในและภายนอก การดำเนินการวิจัยให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา การเผยแพร่ผลงานวิจัย (ฐาน TCI/SCOPUS) เป็นต้น

  •  ประเด็นที่ 3  การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ท้องถิ่น เช่น ด้านการเรียนการสอนแก่ท้องถิ่น ด้านการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์เชิงประจักษ์ที่เกิดแก่ชุมชนในท้องถิ่นชายแดนใต้

  • ประเด็นที่ 4  การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.)  

 รูปแบบ วิธีการหรือขั้นตอน หรือนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อการบริหาร การจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิผลโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือ มีเป้าหมายเพื่อการทำงานร่วมกัน ทำงานเชื่อมโยงกัน รองรับการให้บริการเป็นรายบุคคล เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง สามารถตอบสนองได้ทันที แบบเชิงรุก และทันเวลา  ทำน้อยได้มาก และเป็นบริการข้อมูลที่เปิดเผยได้เป็นปกติ สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ

เกณฑ์การพิจารณา (100 คะแนน)

          1. ที่มาของปัญหา/แนวคิด/หลักการ

          2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          3. ความต่อเนื่องและความคงอยู่ของผลงาน

          4. ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงาน

          5. การนำไปใช้งานได้จริง มีความคุ้มค่า

 

กำหนดการนำส่งผลงานและการนำเสนอ

          1. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ทุกคนจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ผลงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางอีเมล์ [email protected] (ส่งทั้งไฟล์word และ pdf)

          2. การนำเสนอผลงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในกิจกรรม SRDI TED Talk เวทีนำเสนอและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

 

ดาวนโหลด (Download)!

Me When Word GIF - MeWhenWord GIFs แบบส่งผลงาน “นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี”

Me When Word GIF - MeWhenWord GIFs แบบรับรองผลงาน “นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี" (ให้แนบเพิ่ม กรณีส่งประเภททีม)