ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

7 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

       ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาวิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10)" ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการอันจักมีผลอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาประเทศบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

       ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ และขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนท่านละ 1500 บาท และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของค่าราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายโปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายโปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-paper) และสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://phrae.mju.ac.th/t-fern/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก โทรศัพท์ 08 9014 5461, อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ โทรศัพท์ 08 0441 3833 หรือทาง email : tfern10.mjup@gmail.com