ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

7 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 "สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" (Create Researct based on innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat University,s National Conference 2021) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intellgent systems and Management 2021) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

       ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือ บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับระดับชาติที่ http://mcrunc.org และระดับนานาชาติ ที่ระดับนานาชาติ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084 และสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้