มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวแหล่งทุนและประชุมวิชาการ

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและลแกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://xn--lio-ltl.tci-thaijo.org/index.php/stij

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด