เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franca-Thai Mobiity Programme / PHC SIAM) ภายไต้ควาทรทอด้าทอุดขศึกษา และการจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Fanco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ

          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก https://bit.ly /2TYfPds ส่งข้อเสนอโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุดและสำเนา ๖ ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาตันสังกัด ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เลขที่ ๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพๆ ๑๐๔๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะยึดตามวันที่ประทับตราลงรับ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

           หากข้อเสนอโครงการได้รับคัดเลือก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ปื (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒ ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส สถาบันอุดมศีกษาตั้นสังกัด หน่วยงานวิจัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ ที่สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศไทย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด