ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษการประขุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗ "นวัตกรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค"

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค"  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒ต กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/erc.psu ซึ่งกิจกรรมทั้ง ๒ วันประกอบด้วย

  • วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
  • วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง การเสริมสรงศักยภาพการใช้ศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสุภาการศึกษา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด