สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ 4 หัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้

1) การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร

2) การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลาครเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐภา

3) การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา และ

4) การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัตรัฐสภา

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://library2.Parliament.go.th/res-dev.html

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด