สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

27 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 

1. ทุนวิจัยและประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1.1 กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว

1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง

2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยพื้นฐานทางวิชาการ

2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227