รางวัล KM YRU FORUM 2018

26 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน บุคลากรสถาบันวิจัยฯ รับเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ​ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์  ​ การประกวดดังกล่าวจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลทั้งหมด  3 รางวัล ดังนี้

  • ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ
    • ​รางวัลระดับดีเด่น : นางสาวริซมา  สาเม๊าะ  ผลงาน เรื่อง OTOP Guide
    • รางวัลระดับดีมาก : นางสาวฟิตรีนา ดาราแม ผลงาน เรื่อง ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิออนไลน์
  • ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีที
    • ​รางวัลระดับดีมาก : นางสาวนัสรี  มะแน ผลงาน เรื่อง ระบบสรุปรายงานการเดินทางไปราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel