แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

15 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ