ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทศาสตร์และแผนฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้กำหนดเป้าประสงค์ จำนวน 2 เป้าประสงค์ ประกอบด้วย  1. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการในท้องถิ่นชายแดนใต้ และ 2. บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา