สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีรับฟังความต้องการวิจัยด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและ การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำทีมโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการ แทนอธิการบดี และกล่าวเปิดโดย แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมจัทร์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีการนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นการสร้าง 
สันติภาพและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศอ.บต. ตัวแทนจาก ศอ.บต. สมช. กมธ.สันติภาพ จชต. ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทน ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จาก มรย. มอ. และวชช. จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 86 คน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด