เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2025 ( I-New Gen Award 2025)

8 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2025 ( I-New Gen Award 2025) ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่องการประกวด ดังนี้

1. ด้านการเกษตร
2. ด้านอาหาร
3. ด้านสุขภาพและการแพทย์
4. ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
5. ด้านการท่องเที่ยว

 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2567 ผ่านระบบ www.nriis.go.th
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://sites.google.com/view/inventorday/home
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 525, 507 หรือ E - Mail : [email protected]